Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗНПІФ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ-ФОНД АКЦІЙ" 2021

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням єдиного учасника

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

№ 211 від 13січня 2021 року

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»

 

 ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» , код ЄДРПОУ 34486135 (надалі – «КУА»), повідомляє про прийняте 13 січня 2021 року рішення єдиного учасника про продовження строку діяльності ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ», код ЄДРІСІ 2321595 (далі – «Фонд») на 5 років до 04 квітня 2026 року (включно).

 

У зв’язку із прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА», що було прийняте на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012 року, здійснює обов’язковий вику інвестиційних сертифікатів (надалі – «ІС») Фонду в його учасників, які не згодні з рішенням про продовження строку діяльності Фонду.

Викуп ІС Фонду здійснюється у наступному порядку.

Місце подання заявок про викуп ІС (далі – «Заявка»).

Заявка подається особисто або надсилається поштою за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

Перелік документів, які необхідно подати для викупу ІС та здійснення розрахунків з учасниками:

 

фізичні особи:

-          два примірники заявки на викуп ІС за формою, наведеною у додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішення НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338;

-          довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені актуальні реквізити банківського рахунку учасника Фонду;

-          паспорт учасника Фонду чи фотокопію паспорту, засвідчену підписом учасника Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою особою учасника Фонду;

-          довідку про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номеру платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом.

 

юридичні особи:

-          два примірника Заявки, яка оформлена та підписана керівником учасника Фонду (уповноваженою цим особою) за формою, наведеною у додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішення НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338. Підпис керівника (уповноваженої особи) Фонду повинен бути засвідчений печаткою (за наявності) такого учасника;

-          довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені актуальні реквізити банківського рахунку учасника Фонду;

-          паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію паспорту, засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) учасника Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;

-          оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX;

-          засвідчені документи згідно вимог законодавства, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність.

 

Заявка на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені не належним чином не розглядаються.

 

Розрахункова вартість ІС, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками.

Викуп ІС Фонду здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ІС, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду. При цьому кількість ІС, які викуповується в учасника, не може перевищувати кількості ІС, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

 

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників.

Заявки приймаються протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття рішення єдиного учасника КУА про продовження строку діяльності Фонду.

Дата початку приймання заявок від учасників Фонду з 13січня 2021 року.

Дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду – 13квітня 2021 року.

 

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.

У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, КУАзабезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його ІС не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок.

Строк проведення розрахунків за викуплені ІС не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу на рахунок, зазначений у Заявці.

 

Затвердження про депонування коштів у банківській установі, що учасник подав заявку з метою викупу його ІС, але не звернувся за розрахунками у встановлені строки.

У разі, якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту ІС і не звернулася за отриманням коштів у встановлений строк, ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» зобов’язане протягом 10 (десять) робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків з учасниками Фонду, здійснити депонування таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники Фонду, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.